Algemene Voorwaarden

Yoga Puur Sylvia te Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder inschrijfnummer 36922536

versie:   januari 2019

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yoga Puur Sylvia.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld vóór de eerste les van het kwartaal of uiterlijk binnen één week na de factuurdatum te betalen middels overschrijving naar het RABOBANK bankrekeningnummer  NL19 RABO 0317477803 ten name van S.M. Schut, Yoga Puur Sylvia. Het bedrag mag ook contant vóór de eerste les van het kwartaal voldaan worden.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Puur Sylvia het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen. Tevens komen bij geen tijdige betaling de verlopen lessen te vervallen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4) De tarieven zijn gebaseerd op 13 lesweken (1 of 2 keer per week). Gezien de voordelige tarieven kunnen lessen waarin men lessen verzuimt niet ingehaald worden. Na ieder kwartaal wordt zonder opzegging (1 maand van tevoren) het contract (inschrijfformulier) stilzwijgend verlengd.

2.5) Valt de les op een feestdag komt de les te vervallen.

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Yoga Puur Sylvia heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Uitval docent/deelnemer(ster)

4.1)  Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer. Echter, kan deelnemer(ster) bij langdurige ziekte contact opnemen met Yoga Puur Sylvia.

4.2) Bij ziekte en/of uitval van de docent zal Yoga Puur Sylvia, indien mogelijk, voor een gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn zal Yoga Puur Sylvia de deelnemer(sters) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en zal in overleg naar een oplossing worden gezocht. 

4.3) In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de deelnemer(ster) geen recht op een (schade)vergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

4.4) Yoga Puur Sylvia heeft het recht in overleg de leslocatie te wijzigen.

Artikel 5 Wijzigingen

5.1) Yoga Puur Sylvia behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website www.yogapuursylvia.nl van alle wijzingen op de hoogte gehouden. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1) Yoga Puur Sylvia verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Yoga Puur Sylvia heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

6.2) Yoga Puur Sylvia is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

6.3) Yoga Puur Sylvia zorgt voor lesmateriaal.  

Artikel 7 Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op Yoga Puur Sylvia betreffende deelname aan lessen in de ruimste zin van het woord.

7.2) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga Puur Sylvia behoudens hogere voorziening.

Artikel 8  Opzeggen
8.1) Je kunt op elk moment opzeggen. Je hebt een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Yoga Puur Sylvia.

Artikel 9 Vertrouwelijke informatie – Geheimhouding

9.1) Beide partijen zijn verplicht de geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van elkaar of andere bronnen hebben verkregen.

Artikel 10 Klachten

10.1) Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden aan Yoga Puur Sylvia, waarna ze discreet behandeld worden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yoga Puur Sylvia in staat is adequaat te reageren.

10.2) Klachten die uitlopen op een geschil, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga Puur Sylvia behoudens hogere voorziening.

Artikel 11 Eigendomsbehoud

11.1) Alle tastbare en ontastbare materialen (intellectueel) eigendom van Yoga Puur Sylvia mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ten derde van derden worden gebracht.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

12.1) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

12.2) Yoga Puur Sylvia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de breedste zin van het woord. Over wijzigingen van deze aard wordt schriftelijk gecommuniceerd.